Grecko-polski net   
  gr-pl.net                               WIADOMOSCI - INFORMACJE - POLONIA GRECKA       
                                                          
Autor: Janina M. (Jeta)          

Home ] Up ] Ludziom wystarczy szarosc... ] Wspolczesna diaspora polska ] Polacy w Grecji ] Rady i wskazowki ] SARAKOSTI ] Wielkanoc w Grecji ] Pascha na Eginie ] Marszalkowska-Ermu ] Slowa klucze ] Od rzeczy do rzeczy ] Filozofia od kuchni ] Viva El Greco! ] Zaciagnac osla przed oltarz ] Rodos ] Kawalerowie Rodyjscy ] Tlepolemos i H. Dendritis ] Oblubienica Heliosa ] Achaja ] Narodziny Bizancjum ] Pokonujac mosty ] Chios - Mesta ] Kreta - Heraklion ] Nigdy dokladnie nie ... ] Rodacy z Lamii ] Polscy jezuici w Atenach ] Polski biznes w Atenach ] Malarstwo z zycia... ] Polscy tworcy z Aten ] Budowanie przyjazni ] Santorini - Szkola Polska ] CEZiA ] Polka w Atenach ] Polacy z Chanii ] List gr. anarchisty ] Rozruchy w Grecji ] [ Uklad Schengen ] Polonia grecka ] Ciekawe linki ] H paramonh twn Xristougennwn ] Kryzysowe klopoty Grecji ] Do czego zmierza Grecja? ] Πού οδεύει η Ελλάδα; ]

 

Program TV NET
o polskich emigrantach
(wideo)
>>

Artykuły i opinie:
Do czego zmierza Grecja?
>>
Πού οδεύει η Ελλάδα; >>


Koncerty:

informacje >>
zdj. i wideo
>>
kompozytorzy,
wykonawcy
>>

Wystawy>>

Teatr:
informacje
>>

zdj. i wideo >> 

j0289897.jpg (24450 bytes)Wykłady>>


Radio i 
telewizja>>

  Mapa strony >>

              

(…) Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Układu z Schengen.
Oznacza to zniesienie kontroli granicznej na przejściach morskich i lądowych (20/21 grudnia br).
Od 29 marca 2008 r. przepisy dorobku Schengen znajdą zastosowanie na przejściach granicznych na lotniskach.

Układ z Schengen jest umową międzynarodową, podstawowym aktem prawnym Wspólnoty Europejskiej dotyczącym stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych przejściach granicznych. Porozumienie zostało podpisane 14 czerwca 1985 r.
w Schengen, w Luksemburgu pomiędzy Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Francją i RFN. W kolejnych latach do układu przystępowały następne kraje. Konwencja z Schengen jest układem wykonawczym Układu, podpisanym w 1990 r. wprowadzającym jednolite zasady przeprowadzania kontroli na granicach zewnętrznych i środki towarzyszące mające na celu stopniowe zniesienie kontroli na granicach pomiędzy państwami członkowskimi i wzmocnienie bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych UE. Na mocy Traktatu Amsterdamskiego zbiór przepisów dotyczących obszaru Schengen został włączony do Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. Tym samym układ stał się integralną częścią prawa europejskiego. 

Układ z Schengen ma charakter otwarty, i każde państwo członkowskie może do niego przystąpić. Umowa ta miała na celu zrealizowanie swobody przemieszczenia się osób po terytorium Unii Europejskiej. Wolność przemieszczania dotyczy obywateli UE a także osób obywateli Państw Trzecich, które przebywają już na terytorium Unii i które przekraczają granice zewnętrzne Wspólnoty Europejskiej. Skutkiem zawarcia tej umowy międzynarodowej i potrzebą wzmocnienia granic zewnętrznych Wspólnoty było utworzenie Systemu Informacji Schengen (ang. Schengen Information System, w skrócie SIS).

Zasady wynikające z Układu Schengen są w pełni stosowane przez 13 Państw Członkowskich UE: Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Szwecję i Włochy, oraz przez Norwegię
i Islandię. Państwami, które pozostają poza obszarem Schengen są Wielka Brytania i Irlandia. Państwa te zachowały kontrolę na przejściach granicznych z innymi członkami Wspólnoty Europejskiej. Wolę przystąpienia do Układu z Schengen wyraziła również Szwajcaria. Będzie ona posiadać status państwa stowarzyszonego, podobnie jak Islandia i Norwegia. 

Podstawową konsekwencją wejścia Polski do Układu z Schengen dla osób nie będących obywatelami Państw Członkowskich jest obowiązek posiadania przy przekraczaniu granicy: ważnego dokumentu podróży, wizy na krótki pobyt, jeśli jest wymagana, dokumentów potwierdzających cel podróży, posiadania określonych środków na utrzymanie się na czas pobytu i na powrót do kraju pochodzenia. Dodatkowo obywatel państwa trzeciego nie może figurować w systemie informacyjnym Schengen dla celów odmowy wyjazdu i nie może zostać uznany za osobę, która może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa narodowego państwa należącego do Układu z Schengen. Osoba pragnąca przebywać na terytorium UE po spełnieniu wyżej wymienionych warunków może wjechać i podróżować tylko przez okres 3 miesięcy. Prawo do wjazdu na terytorium państw należących do obszaru Schengen zostanie odmówione cudzoziemcowi, który nie spełnia wyżej wymienionych przesłanek. Art. 5 ust 2 Konwencji Schengen wprowadza wyjątek od tej reguły, gdy państwo wydające wizę „ uzna za konieczne odstąpienie od tej zasady ze względów humanitarnych, ze względów na interes Państwa lub ze względu na międzynarodowe zobowiązania. W takim wypadku, zgoda na przyjęcie tej osoby będzie ograniczona do terytorium właściwej Układającej się strony, która zobowiązana jest poinformować o tym pozostałe Układające się Strony.”

Według projektu ustawy - o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, który zmieni ustawę o cudzoziemcach, wiza pobytowa jednolita będzie uprawniać „do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium państw obszaru Schengen lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający łącznie 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium.”

W sytuacji gdy obywatel państwa trzeciego chciałaby podróżować i przebywać na terenie WE dłużej niż 3 miesiące musi posiadać długoterminową wizę krajową. Wg wyżej wymienionego projektu wiza pobytowa krajowa będzie uprawniać „do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający łącznie roku w okresie ważności wizy. Wiza pobytowa krajowa może być również wydana w celu wykonywania pracy, cudzoziemcowi który „przedstawi przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt na terytorium jednego z Państw Członkowskich UE mogą przemieszczać się na swobodnie po terytorium UE przez okres 3 miesięcy. Jednocześnie te osoby muszą spełniać takie przesłanki jak: posiadać ważny dokument podróży, w razie konieczności dokumenty uzasadniające cel i warunki zamierzonego pobytu, nie mogą być uznanymi za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo państwa jednego z Państwa Członkowskich i nie mogą znajdować się na krajowej liście osób nie mających prawa do wjazdu do tego kraju. Należy podkreślić, że obywatel państwa trzeciego posiadający prawo pobytu w jednym z Państw Członkowskim UE nie musi posiadać wizy by podróżować po terytorium UE. „Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów pobytowych wydawanych przez Zjednoczone Królestwo
i Irlandię, ponieważ nie stosują one tych postanowień dorobku Schengen.”[1]

Po upływie 3 miesięcy cudzoziemiec posiadający ważne zezwolenie na pobyt w jednym z Państw Członkowskich musi bezzwłocznie udać się do kraju, który ten dokument wydał.( art. 23 Konwencji Schengen).

W przypadku składania wniosków o wydanie wizy, cudzoziemiec musi koniecznie zwrócić uwagę na termin ważności dokumentu podróży. Okres ważności musi być dłuższy niż okres ważności wizy i musi umożliwić powrót z zagranicy do kraju,
z którego nastąpił wyjazd lub wjazd do Państwa Trzeciego. Obywatele państw trzecich pragnących odwiedzić jeden z krajów Wspólnoty Europejskiej muszą złożyć ten wniosek w ambasadzie lub konsulacie tego kraju. Zgodnie z art. 12 ust 2 Konwencji organami właściwymi do wydania wizy są przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne państwa, które jest krajem docelowym. Jeżeli cudzoziemiec nie potrafi określić głównego miejsca przeznaczenia, wniosek o wydanie wizy jest składany
w przedstawicielstwie dyplomatycznym tego państwa, w którego granica zostanie po raz pierwszy przekroczona. Cudzoziemcy, którzy otrzymali już taką wizę mogą podróżować po całym obszarze Schengen.

Nadesłał Ryszard Gruda
                                                                                                                                                           do góry>>      home>>
 

 

 

Site MAP
>>

ERASMUS
Pireus 2011>>

Aktualnie zapowiedziane strajki >>

                                                                                              Designed & Copyright (Text, Photos, Videos, Slides) © by Janina M. (Jeta), 2006    Kontakt >> 

                                                                         Program FrontPage. Wyszukiwarka Microsoft Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome - rozdzielczość 1280x1024